21 wersetów biblijnych o tatuażach (z komentarzem) - Pismo Święte (2024)

Tatuaże stają się coraz bardziej powszechne we współczesnej kulturze, wywołując debaty na temat ich akceptowalności z biblijnej perspektywy.

Podróż z nami przez Pisma Święte, badając wersety, które poruszają temat tatuaży, odkrywając ich znaczenia i rzucając światło na zasady leżące u podstaw tej praktyki.

Odkryj spostrzeżenia i wskazówki w tych wersetach, oferując zrównoważone zrozumienie tatuaży w kontekście wiary.

Przeczytaj także:21 wersetów biblijnych na temat języka uzdy(Z komentarzem)

Wersety biblijne o tatuażach

Księga Kapłańska 19:28

„Nie będziecie robić na ciele zmarłym żadnych nacięć ani tatuować się: Ja jestem Pan”.

W tym wersecie Bóg nakazuje swojemu ludowi, aby nie oznaczał swoich ciał tatuażami. Zakaz ten sytuuje się w kontekście pogańskich praktyk religijnych, których Izraelici mieli unikać. Tekst można też rozumieć w szerszych ramach troski Boga o świętość swego ludu.

1 Koryntian 6:19-20

„Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga? Nie należysz do siebie, bo zostałeś kupiony za wysoką cenę. Wysławiajcie więc Boga w swoim ciele.”

W tym fragmencie Paweł potwierdza tożsamość wierzących jako mieszkania Ducha Świętego. Przypomina im, że ich ciała nie są ich własnością, ale zostały odkupione krwią Chrystusa. Dlatego chrześcijanie powołani są do oddawania chwały Bogu całą swoją istotą, także poprzez sposób, w jaki traktują swoje ciało.

Rzymian 12:1

„Dlatego apeluję do was, bracia, przez miłosierdzie Boga, aby przedstawić wasze ciała jako żywą ofiarę, świętą i akceptowalną Bogu, która jest waszym duchowym uwielbieniem”.

Paweł napomina rzymskich chrześcijan, aby w ofierze żywej ofiarowali się Bogu całkowicie, łącznie ze swymi ciałami fizycznymi. Wyrażenie „kult duchowy” podkreśla holistyczny charakter kultu, który obejmuje całe życie, a nie tylko jego duchowy aspekt.

Powtórzonego Prawa 6: 5

„Będziecie kochać Pana Boga całego serca i całą duszą i całą siłą”.

W tym miejscu Mojżesz uczy Izraelitów podstawowego przykazania, aby kochać Boga całą swoją istotą, łącznie z ciałem fizycznym. Werset ten wyznacza standardy, według których lud Boży ma żyć w pełnym miłości posłuszeństwie wobec Niego.

1 Piotra 3:3-4

„Nie pozwól, aby twoje ozdoby były zewnętrzne - oplatanie włosów i nakładanie złotej biżuterii lub ubrania, które nosisz - ale pozwól, aby twoje ozdoby były ukrytą osobą serca z niepowtarzalnym pięknem łagodnego i cichego ducha, któregoNa wzroku Boga jest bardzo cenne. ”

Chociaż nie zwracają się uwagi na tatuaże, wersety te przypominają chrześcijanom, że wygląd zewnętrzny nie jest najważniejszym aspektem ich tożsamości.Raczej to, co ma najwyższą wartość dla Boga, to wewnętrzne piękno swojego serca, które jest delikatne i ciche przed nim.

Objawienie 19:16

„Na swojej szacie i na swym biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów”.

Werset ten opisuje scenę triumfalnego powrotu Jezusa Chrystusa jako zwycięskiego króla królów i Pana Lordów.Szczegóły o nazwie zapisanym na jego udzie można interpretować jako tatuaż, co wskazuje, że mogą zdarzyć się, że tatuaże można zobaczyć pozytywnie w Piśmie Świętym.Należy jednak zauważyć, że jest to symboliczna reprezentacja Chrystusa, a nie ogólne poparcie tatuaży.

Izajasz 49:16

„Oto, wygrawerowałem cię na dłoniach;Twoje ściany są nieustannie przede mną. ”

W tym wersecie Bóg zapewnia swój lud o swojej stałej opiece i pamięci ich.Obraz grawerowania na dłoniach jego rąk sugeruje trwałość i niezmienną miłość.Użycie słowa „grawerowane” oznacza, że oznaczenie jest celowe i celowe, co może stanowić również biblijne podstawy tatuaży.

Galacjan 6:17

„Odtąd niech nikt nie sprawia mi zmartwień, bo noszę na ciele znaki Jezusa”.

W tym fragmencie Paweł mówi o fizycznych znakach, jakie otrzymał w trakcie swojej posługi, w postaci prześladowań i cierpień. Nazywa te blizny „znakami Jezusa”, wskazując, że są one oznaką jego wiernej służby Chrystusowi. Werset ten może sugerować, że fizyczne blizny lub znamiona mogą służyć jako świadectwo oddania Bogu.

Jeremiah 31:33

„Bo to jest przymierze, które zrobię w domu Izraela po tamtych czasach, oświadcza Pana: włożyłem w nich moje prawo i napiszę to na ich sercach.I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem ”.

Ten werset opisuje obietnicę Boga, że napisze swoje prawo o sercach swego ludu, ustanawiając z nimi nowe przymierze.Koncentruje się tutaj na wewnętrznej duchowej transformacji, która ma miejsce w sercu wierzącego, a nie na fizycznym znakowaniu lub znaku.

1 Samuela 16:7

„Ale Pan rzekł do Samuela: «Nie patrz na jego wygląd ani na jego wzrost, bo go odrzuciłem. Bo Pan nie widzi tak, jak widzi człowiek. Człowiek patrzy na to, co zewnętrzne, ale Pan patrzy na serce.'”

Chociaż werset ten nie omawia bezpośrednio tatuaży, podkreśla znaczenie stanu serca, a nie wyglądu zewnętrznego. To, czy ktoś ma tatuaż, czy nie, jest sprawą drugorzędną w stosunku do stanu serca przed Bogiem.

Wyjścia 20:5

„Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, karzącym nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą”.

Niektórzy chrześcijanie mogą postrzegać tatuaże jako formę bałwochwalstwa, co jest sprzeczne z wyraźnym przykazaniem Boga, aby oddawać cześć wyłącznie Jemu. Mogą również argumentować, że znamiona na ciele mogą wskazywać na głębszą duchową walkę z chęcią ugruntowania własnej tożsamości lub dostosowania się do określonego standardu kulturowego, zamiast odzwierciedlać zaangażowaną relację z Bogiem.

Kapłańska 19:26

„Nie będziecie jeść mięsa, które ma w sobie krew. Nie będziesz interpretował znaków ani przepowiadał przyszłości.

Kolejnym argumentem przeciwko tatuażem można czerpać z zakazu w tym fragmencie przeciwko interpretacji wróżb lub mówienia fortuny, które były praktykami związanymi z religiami pogańskimi.Podobnie niektórzy mogą postrzegać tatuaże jako sposób wyrażania wierności konkretnej grupy, subkultury lub ideologii, która jest niezgodna z przekonaniami chrześcijańskimi.

Mateusza 5:16

„Tak samo niech wasze światło świeci przed innymi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie”.

Ten werset zachęca chrześcijan do uzyskania pozytywnego wpływu na świat poprzez swoje działania i postawy.Niektórzy mogą argumentować, że tatuaże mogą mieć negatywny wpływ na innych, szczególnie jeśli przekazują nieodpowiednie lub obraźliwe wiadomości lub odwracają uwagę od przesłania ewangelii.

1 Koryntian 10:31

„Czy jecie, czy pijecie, czy co*kolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą”.

Werset ten mówi o znaczeniu wysławiania Boga w każdym aspekcie życia. Zwolennicy tatuaży mogą argumentować, że wykonanie tatuażu może potencjalnie zmniejszyć możliwości danej osoby, powodując odwrócenie uwagi lub odzwierciedlając postawę buntu lub egocentryzmu.

1 Piotra 2:9

„Ale ty jesteś wybraną rasą, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem dla jego własnego posiadania, że możesz głosić ekscelencje tego, który wezwał cię z ciemności w jego cudowne światło”.

W tym wersecie nacisk położony jest na Boże powołanie Jego ludu, aby był „narodem świętym” i głosił „doskonałości” Jezusa Chrystusa. Niektórzy chrześcijanie mogą postrzegać tatuaże jako potencjalną przeszkodę w wypełnianiu tego powołania, ponieważ odwracają uwagę od świadectwa wierzących i przesłaniają ich tożsamość jako uczniów Chrystusa.

Podsumowując, chociaż wersety te nie zapewniają bezpośredniego zakazu tatuaży, sugerują i popierają pewne obawy, jakie niektórzy chrześcijanie mogą mieć dotyczące tej praktyki.Ważne jest, aby podejść do tego problemu z wrażliwością, uznając, że często występuje spór wierzący co do odpowiedniej modyfikacji ciała.Ostatecznie decyzja o uzyskaniu tatuażu jest kwestią osobistego sumienia i powinna być podjęta modlitwą i zobowiązaniem do wychwalania Boga w każdym aspekcie swojego życia.

21 wersetów biblijnych o tatuażach (z komentarzem) - Pismo Święte (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated:

Views: 5740

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.